pestvogel - Bombycilla garrulus

Engels: bohemian waxwing                    Duits: Seidenschwanz 

♪ contactroep      ♫ zang     5D mark III       1/640 sec.      F6.3         840 mm       iso 320

22-1-17 Groningen, Zernike.


5D mark III       1/1000 sec.      F6.3         840 mm       iso 320

22-1-17 Groningen, Zernike.


5D mark III       1/1600 sec.      F6.3         840 mm       iso 500

22-1-17 Groningen, Zernike.


5D mark III       1/1000 sec.      F5.6         840 mm       iso 320

12-11-16 Groningen, Corpus den Hoorn.5D mark III       1/500 sec.      F5.6         840 mm       iso 320

12-11-16 Groningen, Corpus den Hoorn.


5D mark III       1/800 sec.      F5.6         840 mm       iso 320

12-11-16 Groningen, Corpus den Hoorn.


5D mark III       1/640 sec.      F5.6         840 mm       iso 320

12-11-16 Groningen, Corpus den Hoorn.

naar boven 5D mark III       1/1250 sec.      F5.6         840 mm       iso 320

12-11-16 Groningen, Corpus den Hoorn.


5D mark III       1/640 sec.      F5.6         840 mm       iso 320

12-11-16 Groningen, Corpus den Hoorn.


5D mark III       1/500 sec.      F5.6         840 mm       iso 320

12-11-16 Groningen, Corpus den Hoorn.


5D mark III       1/500 sec.      F5.6         840 mm       iso 320

12-11-16 Groningen, Corpus den Hoorn.


5D mark III       1/500 sec.      F5.6         840 mm       iso 320

12-11-16 Groningen, Corpus den Hoorn.5D mark III       1/1250 sec.      F5.6         840 mm       iso 320

12-11-16 Groningen, Corpus den Hoorn.

naar boven5D mark III       1/1600 sec.      F5.6         840 mm       iso 320

12-11-16 Groningen, Corpus den Hoorn.


5D mark III       1/1250 sec.      F5.6         840 mm       iso 320

12-11-16 Groningen, Corpus den Hoorn.


5D mark III       1/1600 sec.      F6.3         840 mm       iso 500

12-11-16 Groningen, Corpus den Hoorn.


5D mark III       1/640 sec.      F5.6         840 mm       iso 250

12-11-16 Groningen, Corpus den Hoorn.


5D mark III       1/1000 sec.      F5.6         840 mm       iso 250

12-11-16 Groningen, Corpus den Hoorn.


5D mark III       1/6400 sec.      F9         700 mm       iso 3200

8-12-12 Dollard College, Woldendorp. Vandaag maximaal 23 vogels.5D mark III       1/1000 sec.      F11         700 mm       iso 3200

8-12-12 Dollard College, Woldendorp.

naar boven


 

5D Mark III       1/800 sec.      F9         700 mm       iso 1600

12-11-12 Delfzijl. Vijf vogels aan de Coehoornsingel, foeragerend op Taxus.
5D Mark III       1/640 sec.      F6.3         700 mm       iso 1600

12-11-12 Delfzijl.5D Mark III       1/320 sec.      F9         700 mm       iso 1600

12-11-12 Delfzijl.5D Mark III       1/5000 sec.      F9         700 mm       iso 1600

12-11-12 Delfzijl.5D Mark III       1/800 sec.      F6.3         700 mm       iso 1600

12-11-12 Delfzijl.5D Mark III       1/800 sec.      F7.1         700 mm       iso 1600

12-11-12 Delfzijl.

naar boven


naar de volgende soort        terug naar het soortenoverzicht